FLE MASTER’S DEGREE OBJECTIUS cat

OBJECTIUS

  • Dotar el professorat de LLEE d’eines lingüístiques i discursives per tal que puguin gestionar en anglès tota la varietat d’activitats d’aula (rutines, ordre, explicacions, gestió de la conversa, etc.) i esdevinguin bons models de llengua i d’estratègies d’interacció dins del context de la seva matèria.
  • Desenvolupar en el professorat de LLEE la consciència sobre la necessitat de prendre decisions informades pel coneixement disponible en relació a enfocaments didàctics per a l’ensenyament/aprenentatge de LLEE.
  • Dotar el professorat d’eines professionals per poder portar endavant amb èxit plantejaments innovadors d’ensenyament de LLEE.
  • Capacitar el professorat de LLEE per planificar, executar i avaluar seqüències per tasques i projectes en contextos rics en continguts.
  • Capacitar el professorat de LLEE per contribuir des de l’aula de llengua estrangera a la capacitació lingüística i discursiva dels aprenents, de manera que puguin afrontar en bones condicions el doble repte que les matèries AICLE presenten.
  • Capacitar el professorat d’anglès per fer l’acompanyament del professorat de continguts d’aules AICLE en la planificació de la seva matèria, des del vessant lingüístic i els principis pedagògics propis de l’AICLE.
  • Capacitar el professorat de LE per a actuar de manera coordinada amb el professorat de les diferents àrees curriculars en el desplegament d’un projecte lingüístic per al plurilingüisme que garanteixi l’aprenentatge de la llengua pròpia, de la resta de llengües d’ús acadèmic a l’escola i la valoració de les llengües d’ús familiar dels aprenents.
  • Desenvolupar en el professorat estratègies d’autoformació al llarg de la vida i de formació de docents de LE i AICLE.