CLIL Postgraduate Programa

PROGRAMA

El Postgraduate Certificate in CLIL comprèn 5 mòduls.

 • 215255 - Mòdul 1: Introducció a l’educació plurilingüe i els aprenentatges integrats
  Pla d'estudis
  • Càrrega docent: 6 ECTS.
  • Període de docència: setembre - octubre 2021.
  continguts
  • Multilingüisme i educació plurilingüe. El parlant plurilingüe. Introducció al MCER. Polítiques de promoció del plurilingüisme de la UE. L’AICLE, model europeu d’educació plurilingüe.
  • L’aprenentatge de la LE en medi escolar i entorns AICLE. Factors afavoridors dels aprenentatges lingüístics a l’entorn escolar. Implicacions pràctiques.
  • Recursos lingüístics per al docent en l’aula multilingüe. L’anglès acadèmic oral i escrit del docent.
  Sessions
  • Sessions en línia. Horari: divendres de 17h a 21h.
  • Tres tasques online.
  Tasques i evidències d’avaluació
  • Per tenir dret a ser avaluat cal acreditar una assistència del 80% o superior a les sessions.
  • Participació activa en els debats de classe i en les discussions o fòrums en línia.
  • Lliurament de tasques online.
  Reconeixement competències referides al Mòdul 1 per estudis previs

  Els estudiants que hagin cursat i superat formació AICLE impartida pel Departament d’Ensenyament (per exemple: GEP 1 i GEP 2), per altres administracions educatives o per una universitat poden sol·licitar el reconeixement parcial o total de les competències referides al Mòdul 1. Per poder optar a aquest reconeixement el candidat ha de presentar el programa de l’activitat formativa o mòdul cursat amb anterioritat, així com evidències d’avaluació positiva en aquesta activitat.

 • 215256 - Mòdul 2: Conversar, llegir i escriure per aprendre a l’aula en llengua estrangera
  PlA d'estudis
  • Càrrega docent: 6 ECTS.
  • Període de docència: setembre octubre 2021.
  continguts
  • La conversa generadora d'aprenentatges lingüístics i acadèmics. Les explicacions interactives a l’aula de/en llengua estrangera: estratègies docents per resoldre els problemes de comprensió, expressió i interacció en llengua estrangera. Estratègies de bastida. Interacció aprenent-aprenent: la conversa exploratòria en el treball en petit grup. L’organització eficient del treball en grup en LE.
  • Textos acadèmics a l'aula rica en continguts. La lectura de textos acadèmics en LE a l’aula rica en continguts: gèneres i registres acadèmics; criteris i eines per a la selecció i adaptació de textos i tasques. L’acompanyament lector i els suports a la lectura acadèmica en L2 i a la redacció de textos escolars/acadèmics. La integració d’habilitats comunicatives a l’aula rica en continguts.
  Sessions
  • Sessions en línia. Horari: dimecres i divendres de 17h a 21h.
  Tasques i evidències d’avaluació
  • Per tenir dret a ser avaluat cal acreditar una assistència del 80% o superior a les sessions.
  • Participació activa en els debats de classe i en les discussions o fòrums en línia.
  • Lliurament de tasques online.
  • Informe de progrés: presentació oral.
 • 215257 - Mòdul 3: Planificació i avaluació dels aprenentatges en contextos multilingües
  PlA d'estudis
  • Càrrega docent: 6 ECTS.
  • Periode de docència: octubre - novembre 2021.
  • Presentació de treball final: gener 2022.
  continguts
  • Planificació de tasques i disseny de materials per a l’aprenentatge de LLEE en contextos rics en continguts. Criteris per a la selecció i el disseny i adaptació de tasques d’aprenentatge per l’aula de/en L2. Identificació de la llengua d’ús obligatori. Seqüenciació de continguts acadèmics i lingüístics. Les tasques de capacitació i els suports. La seqüència didàctica (cicle de tasques, projecte, etc.): selecció, adaptació i disseny d’unitats didàctiques.
  • Avaluació integrada de l’aprenentatge a l’aula rica en continguts. Avaluació integrada del progrés i del rendiment mitjançant indicadors d’aprenentatge. Instruments per a l’avaluació autèntica (pautes, llistats de verificació, portafolis, etc.).
  Sessions
  • Sessions en línia. Horari: dimecres i divendres de 17h a 21h.
  Tasques i evidències d’avaluació
  • Per tenir dret a ser avaluat cal acreditar una assistència del 80% o superior a les sessions.
  • Participació activa en els debats de classe i en les discussions o fòrums en línia.
  • Lliurament de tasques online.
  • Informe de progrés: presentació oral.
 • 215258 - Mòdul 4: Enfocaments innovadors per a l’ensenyament en llengües estrangeres
  PlA d'estudis
  • Càrrega docent: 6 ECTS.
  • Període de docència: decembre 2021 - gener 2022.
  • Presentació de treball final: gener 2022.
  continguts
  • Tallers. Presentació d’experiències d’ensenyament/ aprenentatge de la llengua estrangera en centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i post-obligatòria que responen a enfocaments innovadors rics en continguts.
  Sessions
  • Horari: dimecres o divendres de 17h a 21h.
  • Una tasca online.
  Tasques i evidències d’avaluació
  • Per tenir dret a ser avaluat cal acreditar una assistència del 80% o superior a les sessions.
  • Participació activa en els debats de classe i en les discussions o fòrums en línia.
  • Tasca final.
 • 215259 - Mòdul 5: Pràcticum
  PlA d'estudis
  • Càrrega docent: 6 ECTS.
  • Període de docència: novembre 2021 - maig 2022.
  continguts
  • Observació de classes. Observació participant de classes de/en llengua estrangera utilitzant pautes i/o protocols.
  • Intervenció docent. Planificació d’una seqüència didàctica, elaboració de material docent i docència tutoritzada.
  • Reflexió i elaboració d’un pla de millora docent. Recollida de dades d’aula (evidències d’aprenentatge, enregistraments, feedback del tutor, etc.), reflexió sobre la docència i pla de millora docent.
  Sessions
  • Una tutoria presencial amb el grup. Horari: dimecres o divendres de 17h a 21h.
  • Quatre tutories presencials o online acordades amb el tutor o tutora d’universitat assignat/da.
  • Visites a centres i observació de classes.
  • Treball final i presentació pública del portafoli.
  Tasques i evidències d’avaluació
  • Portafoli de pràctiques valorat pel tutor o la tutora de la UAB. Inclou: la sequència didàctica, els materials originals dissenyats per l'estudiant i una reflexió sobre la pròpia pràctica docent.
  • Informe del tutor o tutora del centre.
  • Presentació pública del portafoli, valorat conjuntament pel tutor UAB i pel coordinador del Pràcticum.
  • Acreditació de competència comunicativa en anglès mitjançant certificat oficial de nivell B2 d'el Marc comú europeu de referència (MECR).
  Reconeixement de competències del pràcticum

  Poden demanar reconeixement parcial o total de les competències referides al Mòdul 5 els candidats que, amb experiència professional AICLE avaluada positivament o amb pràctiques AICLE prèvies reconegudes en activitats prèvies de les administracions educatives o universitats (per exemple: curs universitari d’especialització, etc.), acreditin les competències meta mitjançant la documentació requerida. Aquesta documentació inclou evidències d’avaluació positiva de la pràctica docent i portafoli de pràctiques.


L'equip: coordinació y docents.