CLIL POSTGRADUATE CERTIFICATE: PROGRAMA cat

PROGRAMA

El postgrau comprèn 5 mòduls.

 • Mòdul 1: Introducció a l’educació plurilingüe i els aprenentatges integrats.
  Plà d'estudis
  • Càrrega docent: 6 ECTS.
  • Període de docència: Octubre 2019 - Desembre 2019.
  Assignatures i continguts del mòdul
  • Multilingüisme i educació plurilingüe. El parlant plurilingüe. Introducció al MCER. Polítiques de promoció del plurilingüisme de la UE. L’AICLE, model europeu d’educació plurilingüe.
  • L’aprenentatge de la LE en medi escolar i entorns AICLE. Factors afavoridors dels aprenentatges lingüístics a l’entorn escolar. Implicacions pràctiques.
  • Recursos lingüístics per al docent en l’aula multilingüe. L’anglès acadèmic oral i escrit del docent.
  Sessions
  • Quatre sessions presencials. Horari: divendres de 17h a 21h.
  • Tres tasques online.
  Tasques i evidències d’avaluació
  • Per tenir dret a ser avaluat cal acreditar una assistència del 80% o superior a les sessions presencials.
  • Participació activa en els debats de classe i en les discussions o fòrums en línia.
  • Lliurament de tasques online.
  • Informe escrit.
  Reconeixement competències referides al Mòdul 1 per estudis previs

  Els estudiants que hagin cursat i superat formació AICLE impartida pel Departament d’Ensenyament (per exemple: GEP 1 i GEP 2), per altres administracions educatives o per una universitat poden sol·licitar el reconeixement parcial o total de les competències referides al mòdul 1. Per poder optar a aquest reconeixement el candidat ha de presentar el programa de l’activitat formativa o mòdul cursat amb anterioritat, així com evidències d’avaluació positiva en aquesta activitat.

   

 • Mòdul 2: Conversar, llegir i escriure per aprendre a l’aula en llengua estrangera.
  Plà d'estudis
  • Càrrega docent: 6 ECTS.
  • Període de docència: Novembre 2019 - Febrer 2020.
  Assignatures i continguts del mòdul
  • La conversa generadora d'aprenentatges lingüístics i acadèmics. Les explicacions interactives a l’aula de/en llengua estrangera: estratègies docents per resoldre els problemes de comprensió, expressió i interacció en llengua estrangera. Estratègies de bastida. Interacció aprenent-aprenent: la conversa exploratòria en el treball en petit grup. L’organització eficient del treball en grup en LE.
  • Textos acadèmics a l'aula rica en continguts. La lectura de textos acadèmics en LE a l’aula rica en continguts: gèneres i registres acadèmics; criteris i eines per a la selecció i adaptació de textos i tasques. L’acompanyament lector i els suports a la lectura acadèmica en L2 i a la redacció de textos escolars/acadèmics. La integració d’habilitats comunicatives a l’aula rica en continguts.
  Sessions
  • Quatre sessions presencials. Horari: divendres de 17h a 21h.
  • Tres tasques online.
  Tasques i evidències d’avaluació
  • Per tenir dret a ser avaluat cal acreditar una assistència del 80% o superior a les sessions presencials.
  • Participació activa en els debats de classe i en les discussions o fòrums en línia.
  • Lliurament de tasques online.
  • Informe de progrés: presentació oral.
  • Informe escrit.
 • Mòdul 3: Planificació i avaluació dels aprenentatges en contextos multilingües.
  Plà d'estudis
  • Càrrega docent: 6 ECTS.
  • Període de docència: Desembre 2019 – Març 2020.
  Assignatures i continguts del mòdul
  • Planificació de tasques i disseny de materials per a l’aprenentatge de LLEE en contextos rics en continguts. Criteris per a la selecció i el disseny i adaptació de tasques d’aprenentatge per l’aula de/en L2. Identificació de la llengua d’ús obligatori. Seqüenciació de continguts acadèmics i lingüístics. Les tasques de capacitació i els suports. La seqüència didàctica (cicle de tasques, projecte, etc.): selecció, adaptació i disseny d’unitats didàctiques.
  • Avaluació integrada de l’aprenentatge a l’aula rica en continguts. Avaluació integrada del progrés i del rendiment mitjançant indicadors d’aprenentatge. Instruments per a l’avaluació autèntica (pautes, llistats de verificació, portafolis, etc.).
  Sessions
  • Quatre sessions presencials. Horari: divendres de 17h a 21h.
  • Tres tasques online.
  Tasques i evidències d’avaluació
  • Per tenir dret a ser avaluat cal acreditar una assistència del 80% o superior a les sessions presencials.
  • Participació activa en els debats de classe i en les discussions o fòrums en línia.
  • Lliurament de tasques online.
  • Informe de progrés: presentació oral.
  • Informe escrit.
 • Mòdul 4: Enfocaments innovadors per a l’ensenyament en llengües estrangeres.
  Plà d'estudis
  • Càrrega docent: 6 ECTS.
  • Període de docència: Octubre 2019 – Febrer 2020.
  Assignatures i continguts del mòdul
  • Tallers. Presentació d’experiències d’ensenyament/ aprenentatge de la llengua estrangera en centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i post-obligatòria que responen a enfocaments innovadors rics en continguts.
  • Comunicació acadèmica avançada. Projecte personal de creació d’un glossari de lèxic específic bàsic d’un àmbit curricular triat pel participant.
  Sessions
  • Set tallers presencials. Horari: dimecres o divendres de 17h a 21h.
  • 1 tasca online.
  Tasques i evidències d’avaluació
  • Per tenir dret a ser avaluat cal acreditar una assistència del 80% o superior a les sessions presencials.
  • Participació activa en els debats de classe i en les discussions o fòrums en línia.
  • Tasca final.
 • Mòdul 5: Pràcticum.
  Plà d'estudis
  • Càrrega docent: 6 ECTS.
  • Període de docència: Novembre 2019 – Maig 2020.
  Assignatures i continguts del mòdul
  • Observació de classes. Observació participant de classes de/en llengua estrangera utilitzant pautes i/o protocols.
  • Intervenció docent. Planificació d’una seqüència didàctica, elaboració de material docent, docència tutoritzada.
  • Reflexió i elaboració d’un pla de millora docent. Recollida de dades d’aula (evidències d’aprenentatge, enregistraments, feedback del tutor, etc.), reflexió sobre la docència i pla de millora docent.
  Sessions
  • Una tutoria presencial amb el grup. Horari: divendres de 17h a 21h.
  • Tutories presencials o online acordades amb el tutor o tutora d’universitat assignat/da.
  • Visites a centres i observació de classes.
  • Treball final i presentació pública del portafoli.
  Tasques i evidències d’avaluació
  • Portafoli de pràctiques valorat pel tutor o la tutora de la UAB. Inclou: la sequència didàctica, els materials originals dissenyats per l'estudiant i una reflexió sobre la pròpia pràctica docent.
  • Informe del tutor o tutora del centre.
  • Presentació pública del portafoli, valorat conjuntament pel tutor UAB i pel coordinador del pràcticum.
  Reconeixement de competències del pràcticum

  Poden demanar reconeixement parcial o total de les competències referides al Mòdul 5 els candidats que, amb experiència professional AICLE avaluada positivament, o amb pràctiques AICLE prèvies reconegudes en activitats prèvies de les administracions educatives o universitats (per exemple: curs universitari d’especialització, etc.) acreditin les competències meta mitjançant la documentació requerida. Aquesta documentació inclou evidències d’avaluació positiva de la pràctica docent i portafoli de pràctiques.