CLIL MASTER’S DEGREE OBJECTIUS cat

OBJECTIUS

  • Capacitar el professorat de les àrees curriculars no denominades ‘de llengua’ per planificar i impartir en anglès els continguts curriculars corresponents a la pròpia matèria segons els principis pedagògics dels enfocaments AICLE.
  • Capacitar el professorat de les àrees curriculars no denominades ‘de llengua’ per avaluar el progrés i l’assoliment d’objectius d’aprenentatge de manera integrada.
  • Dotar el professorat de les diferents àrees curriculars d’eines lingüístiques i discursives per tal que puguin gestionar en anglès tota la varietat d’activitats d’aula (rutines, ordre, explicacions, gestió de la conversa, etc.) i esdevinguin bons models de llengua i d’estratègies d’interacció dins del context de la seva matèria.
  • Capacitar el professorat de les diferents àrees curriculars per a actuar de manera coordinada en el desplegament d’un projecte lingüístic per al plurilingüisme que garanteixi l’aprenentatge de la llengua pròpia (el català), de la resta de llengües d’ús acadèmic a l’escola i la valoració de les llengües d’ús familiar dels aprenents.
  • Desenvolupar en el professorat de LLEE la consciència sobre la necessitat de prendre decisions informades pel coneixement disponible en relació a enfocaments AICLE.
  • Desenvolupar en el professorat estratègies d’autoformació al llarg de la vida i de formació de docents AICLE.