CLIL Master Capacitació

CAPACITACIÓ

El programa capacita l’estudiant per:

  • Planificar els objectius curriculars, continguts i tasques d’aprenentage i avaluació corresponents a l’àrea de LLEE amb enfocaments innovadors, i familiaritzar-se amb els principis pedagògics dels enfocaments ‘rics en continguts’.
  • Elaborar i adaptar material didàctic per a aules de LE adequat al nivell de desenvolupament cognitiu i lingüístic dels aprenents incorporant els principis pedagògics dels enfocaments rics en continguts.
  • Cercar, seleccionar i, si s’escau, adaptar recursos multimodals, multimèdia i tecnològics com a font d’informació acadèmica i com a eines de comunicació (CMO).
  • Gestionar en tota la varietat d’activitats d’aula (rutines, ordre, explicacions, gestió de la conversa, etc.), tot actuant com a bons models de llengua i d’estratègies d’interacció dins del context de la teva aula.
  • Avaluar el progrés de l’alumnat i l’assoliment d’objectius d’aprenentatge de manera integrada.
  • Desenvolupar habilitats per a l’autoformació permanent, i per actuar com a formadors del professorat d’AICLE.
  • Desenvolupar competències avançades en anglès general i específic.
  • Utilitzar la llengua estrangera a l'aula per a tota mena de finalitats (ensenyament de continguts, gestió de l'aula, suport emocional, etc.) i generar converses acadèmiques de qualitat que condueixin a l'aprenentatge de continguts i llengua.